18 jul 2022

Toekomst HV Berdos

 

Toekomst HV Berdos

Binnen handballend Nederland en de gemeente Bergen doen diverse geruchten de ronde en dat maakt het gewenst dat duidelijkheid wordt geboden over het wel en wee van onze vereniging.
Al langere tijd is een werkgroep actief die nadenkt over mogelijke toekomstscenario‘s. De leden van deze werkgroep zijn: Jeroen Vels, Wilma Dekker, Loes Kenter, Marieke Vels, Paul Radsma en Frank Thomas. 

Het is goed om meteen met de deur in huis te vallen: het is onze intentie om zo lang mogelijk handbal aan te bieden aan onze leden, dit op zo wel onze handbalvelden aan de Groeneweg, als in het sportcentrum De Beeck vanaf september 2022.

Hiermee slaan we meteen een brug naar het ledenaantal. De demografische ontwikkeling van Bergen laat het beeld zien (2020) dat 77% van de inwoners ouder is dan 25 jaar.  Met alle verenigingen “vechten” we om uit de overige 2.900 inwoners leden binnen te halen. Zeker geen sinecure met voetbal en hockey als grote sporten. Dit is in de afgelopen jaren ook al gebleken. Het werd steeds moeilijker om de teams te vullen en een goede leeftijdsaansluiting te bewerkstelligen. De Corona-periode heeft dit proces doen versnellen en meerdere teamsporten kennen helaas  teruggang in het ledenaantal. Naast het verminderen van het ledenaantal, heeft dit ook zijn weerslag op het aantal kaderleden en vrijwilligers. Steeds minder mensen zijn bereid om de handen voor een vereniging uit de mouwen te steken, beperken zich tot het (positief) kritisch meedenken en laten de noodzakelijke uitwerking hiervan graag aan anderen over, die er niet zijn. Een vicieuze cirkel is hierdoor ontstaan.

Desalniettemin heeft de werkgroep een aantal scenario ’s uitgewerkt die het mogelijk moeten maken om handbal aan te blijven bieden in Bergen. Eén daarvan is het zoeken van samenwerking met andere verenigingen. Hierbij werden we niet geholpen door al een op handen zijnde fusie tussen verenigingen. Toch zijn op dit moment gesprekken gaande en hopen we spoedig hier meer over te kunnen meedelen. Om dit proces niet te frustreren noemen we vooralsnog geen details en daarmee  brengen we ook niemand in verlegenheid.

Het belangrijkste doel van dit bericht is om tegen te spreken dat de vereniging op korte termijn ophoudt te bestaan en dat voor het nieuwe seizoen geen teams worden ingeschreven of faciliteiten beschikbaar zijn. Dit wel met de opmerking dat we meters moeten gaan maken in de samenwerking en dat vrijwilligers en het kader bereid zijn om de vereniging te blijven steunen en daardoor te laten voortbestaan. 

Wel is het goed om nog te vermelden dat de focus van de werkgroep breder is dan het zich richten op uitsluitend de handbalsport, een gezond realisme is in dit proces een vereiste, omdat we anders luchtkastelen met elkaar gaan bouwen, waarvan uiteindelijk de uitvoering onmogelijk blijkt te zijn en het terrein daardoor onvoldoende (optimaal) wordt gebruikt. Veel valt of staat met het beschikbare kader en het enthousiasme van vrijwilligers.

In de laatste werkgroep vergadering is gesproken over het vervolg van dit proces. Zet alvast maar in je agenda dat op vrijdag 23 september een bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle leden en oud-leden. Op deze avond wordt iedereen geïnformeerd over waar we nu staan en wat ons nog te doen staat. In de tussentijd gaan we al actief potentiële kandidaten benaderen die ons kunnen helpen met de ideeën en de plannen.